KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ :

Şirketimiz, web sitemizi kullanırken ya da başka şekillerde tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin ve bilgilerinizin korunmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”kapsamında kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin birtakım tanımlar, haklar, sorumluluklar hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz:

1-AYDINLATMA METNİNİN AMACI

İşbu Aydınlatma Metni ERŞAN ET VE ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (‘’Şirket’’) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’)gereğince, veri sorumlusu olarak,başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verilerin korunması, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en anlaşılır şekilde aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

2- Kişisel Veri nedir?

KVKK Kapsamında kişisel veri ("Kişisel Veri”), kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kimlik bilgisi , iletişim bilgisi gibi veriler kişisel verilerdir. Bir diğer özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ("Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ise; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade etmektedir. Bu Aydınlatma Metninde yer alan açıklamalar Kişisel Verileri kapsadığı gibi Özel Nitelikli Kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.
Kişisel verilerin kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması kaydıyla otomatik olmayan şekillerde elde edilmesi; bu verilerin kaydedilmesi, depolanması, korunması, düzenlenmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, değiştirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

3-VERİ SORUMLUSU

ERŞAN ET VE ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (‘’Şirket’’) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Veri Sorumlusudur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda şirket tarafından kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Veri sorumlusunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi veri işleyen olarak tanımlanmıştır.
Kişisel verilerin belirlenmiş ölçütlere göre yapılandırılarak işlenmiş olan kayıt sistemine veri kayıt sistemi denmektedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere, belirtilen amaçlara ve usule uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından amaçlar kapsamında işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.ersanet.com.tr/ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır. Bu kişisel veriler;
1-Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtma, üyeleri tanıma ve iletişimi arttırma, üyeleri tanıma, hizmet ve iletişimini geliştirme, bu üyelere özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, kampanya ve koşulları hakkında bilgilendirilmesi müşteri memnuniyetini sağlanması, müşterileri bilgilendirebilme, veri analizi, pazarlama ve reklam hizmetinde kullanma, hedef kitlenin belirlenmesi, imajı artırma, siparişleri alabilme ve temin edebilme, sağlanmakta olan hizmet ve iletişimi geliştirme, Şirket tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetler için ilgili birimlerce gerekli çalışmaların yapılması ve yürütülmesi,

2-Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

3-Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

4-Siteden yahut uygulamadan gerçekleştirilen alışverişin kimin tarafından yapıldığını teyit etmek, alışveriş ve iletişim için gerekli olan adres ve diğer bilgilerin kaydedilmesi, elektronik (internet/mobil vs.) ortamda veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleme,

5-Müşterilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,

6-Kanun ve ilgili mevzuat gereği akdedilen sözleşmelerde üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan hakların kullanabilmesi,

7-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve kanun gereği kamu görevlilerinin bilgilendirilmesi,

8-Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacını

9-İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi amacını taşımaktadır.

Şirket, siteye giren kullanıcıların üye olmasalar dahi sitede bulundukları süreçte tarayıcıda yer alan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve ziyaret süresi, görüntülenmiş olan sayfa sayısı gibi bilgiler ile pazarlama stratejisi tanımlama hakkını saklı tutmaktadır. Bunun sonucunda sosyal paylaşım sitelerinde (Google, TikTok, Yandex, YouTube, Twitter, Bip, Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest, Snapchat, Twitch, - Oracle vb) kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklamlar gösterebilir. Google AFS reklamları sonucunda sitemize yönlendirilmesi esnasında kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir ya da buralarda yer alan çerezleri okuyabilir veya kullanıcı hakkında bilgi toplamak amacı ile kullanabilir

5- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Verileriniz, Şirketin faaliyetlerini büyütmek ve yürütmek amacıyla farklı mecralarla; Kanun’a ve Şirket politikalarına uyumlu bir şekilde sağlanması için hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır. Toplanmış olan bu kişisel verileriniz, Kanun tarafından belirtilen temel ilkeler bakımından ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işlenmesi koşullarında, Şirket tarafında tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sosyal paylaşım siteleri (Google, TikTok, Yandex, YouTube, Twitter, Bip, Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest, Snapchat, Twitch, - Oracle vb) ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

6-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:
·Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi ,
·Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
·Yasal Gereklilikler,
·İş Ortaklıklarının Yürütülmesi,
·Müşterinin Ürüne ve Hizmete Ulaşımının Kolaylaştırılması,
·Şirkete Ait İnternet Uygulamalarının Kullanımının Kolaylaştırılması,
·Güvenliğin Sağlanması

·Site ve Uygulama Kullanımlarına İlişkin Analiz ve Kullanımı Artırıma Yönelik Çalışmalar Yürütülmesi

·Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi

·Operasyon Süreçlerinin Geliştirilmesi

·Ürün Geliştirilmesi ve Ürünün Müşteriye Ulaştırılması Süreçlerinin Yürütülmesi

·Müşteri Memnuniyetinin Artırılması

7-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında web sayfası ya da ilgili aplikasyon üzerinden elektronik ortamda toplanmakta; yine Tarafınıza hizmet verilebilmesi amacıyla ilgili birimlerimizle paylaşılmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri gereğince belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

8-KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Şirketimiz tarafından ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda belirtilen hallerde yine mevzuat ve kanunda öngörülen süre boyunca kişisel verileriniz saklanmaktadır. Kanunda kişisel verilerinizin ne zamana kadar saklanabileceğine ilişkin bir hüküm belirtilmişse de sitemiz toplanmış olan kişisel verilerinizi işlerken; gerçekleştirilen uygulamaya bağlı olarak sitemizde yer alan uygulamalar ve ticari yaşamda yer alan teamüller gereği bu verilerin işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte ve sonrasında silinmekte, yok edilmekte yahut anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi için gerekli amacın sona ermesi ve/veya Kanun ve Şirketimizin sitesinin belirlemiş olduğu saklama süresinin de sonuna gelinmesi halinde söz konusu kişisel verileriniz yalnızca olması muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil niteliğinde ya da savunmanın gerekçelendirilmesinde ya da bu kişisel verinize bağlı olan bir hakkın ileri sürülmesi durumlarında saklanabilmektedir. Bu durumlarda saklanmakta olan kişisel verilerinize bir başka amaçla erişmek mümkün olmadığı gibi kişisel verilerinize, yalnızca olası bir hukuki uyuşmazlık çıkması durumunda erişim sağlanmaktadır. İşbu uyuşmazlık durumlarında kişisel verilerinizin saklanmasını belirleyen ve söz konusu hakkın ileri sürülebilmesi için zamanaşımı vb. sürelerin hesabında, bu sürelerin başlangıç zamanı olarak daha öncesinde Şirketten istenmiş/talep edilmiş örnekler esas alınır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

9-KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
1- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2 -Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3- Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
7- Kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi gibi yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirket tarafından 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine gereğince başvurunuz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

2.) Kanun kapsamındaki haklarınızla ilgili taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince Başvuru yapabilecek yöntemler aşağıda belirtilmiştir; Erşan Et ve Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ne KVKK kapsamında,

- Şirketin ‘’Kurtköy Köyü Karası Mevki Mevkii Karasu Mevki Sokak No:25 Merkez BİLECİK ’’ adresine, ıslak imzalı şahsen veya noter vasıtasıyla,

- Şirkete önceden bildirmiş olduğunuz, sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz veya şirkete önceden bildirilmediğiniz sistemimizde kayıtlı olmayan elektronik posta adresiniz kullanılarak,

-Şirkete önceden bildirilmiş ve şirket sisteminde kayıtlı veya şirkete önceden bildirilmemiş şirket sisteminde kayıtlı olmayan başvuru sahibi adına kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi yoluyla güvenli elektronik imza, mobil imza kullanılmak suretiyle, şirket tarafından kullanılan ‘’ersaneteturunleri@hs01.kep.tr’’ KEP adresine aşağıdaki form kullanılarak belirtilen yöntemler ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru yapabilirsiniz.

-Başvuru için sitemizdeki formu kullanabilirsiniz.